Vedtægter

LOF arbejder under folkeoplysningsloven og er en non profit organisation. Eventuelt overskud skal bruges til folkeoplysende aktiviteter.

Vedtægter for LOF Nordvestsjælland

§1

Navn

LOF Nordvestsjælland.

§2

Hjemsted

LOF Nordvestsjælland er hjemmehørende i Kalundborg og Odsherred kommuner.

§3

Formål                              

Stk. 1. LOF Nordvestsjælland arbejder ud fra en liberal grundholdning:

- der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.

- der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.

- der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Målet er at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Afdelingen har til formål at etablere folkeoplysning og aktiviteter efter gældende lovgivning. Desuden lægges der vægt på at gennemføre indtægtsdækket virksomhed og kulturelle arrangementer.

Stk. 3. Afdelingen kan indgå samarbejde med private organisationer eller offentlige myndigheder om forskellige projekter.

§4

Lokalafdelingens årsmøde                  

Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april. Til årsmødet indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i Kalundborg og Odsherred kommuner. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Personvalg foregår skriftligt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før dette.

Stk. 5. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretninger:
  • Formandens beretning.
  • Skolelederens beretning.
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af
  • bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
   Der skal være mindst 5 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
   Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal der være repræsentation fra Kalundborg og Odsherred kommuner.                         
  • Valg af statsautoriseret revisionsfirma.
 7. Eventuelt.

§5

Ekstraordinært årsmøde                      

Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.

Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet valg af bestyrelse på dagsordenen.

§6

Lokalafdelingens bestyrelse               

Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse min.5 medlemmer, hvoraf mindst flertallet vælges blandt medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom og som består af:                                                               

 1. De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, økonomiansvarlig og sekretær.
 2. Lederen af den daglige virksomhed deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Årsmødet træffer i øvrigt beslutning om bestyrelsens størrelse, som dog skal være på mindst 5 valgte medlemmer.

Bestyrelsen skal supplere sig med 1 deltagerrepræsentant og kan supplere sig med 1 lærerrepræsentant.

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med særligt sagkyndige og interesserede.

Bestyrelsens formand skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.

Årsmødet kan træffe beslutning om, at valg til bestyrelsen kan gælde for to år ad gangen, hvor halvdelen af bestyrelsen kan være på valg hvert andet år.

Stk. 2. Lokalafdelingens bestyrelsesafgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

§7

Lokalafdelingen indgår i det afdelingsfælleskab, der er oprettet i det lokalområde, hvor afdelingen ligger jf. § 12 i vedtægterne for LOF`s landsorganisation. Lokalafdelingens bestyrelse vælger sammen med de øvrige afdelinger i afdelingsfællesskabet, hvordan de vil organisere sig. Der skal dog som minimum afholdes to årlige møder.

Stk. 2 Afdelingsfælleskabets lokalafdelinger vælger i forening et medlem til LOF`s landsstyrelse. Afdelinger med mere end 1/6 af afdelingens samlede aktivitet, målt i undervisningstimer, vælger to medlemmer til landsstyrelsen. Stemmeret til valg af medlem til landsstyrelsen har samtlige lokalbestyrelsesmedlemmer indenfor afdelingsfælleskabet. Valgbare er bestyrelsesmedlemmer og skoleledere. Afdelingsfællesskaberne vedtager selv procedure for valg af landstyrelsesmedlem.

§8

Bestyrelsens opgaver     

Bestyrelsen har til opgave:

 1. At ansætte og afskedige afdelingens daglige leder.
 2. At sikre at den daglige leder ansætter og afskediger afdelingens pædagogiske og administrative personale efter retningslinjer fra bestyrelsen
 3. At sikre at der udarbejdes regnskab/årsrapport for lokalafdelingen.
 4. At vedtage lokalafdelingens budget inden kalenderårets begyndelse.
 5. At sikre at der udarbejdes program for afdelingens virksomhed.
 6. At vælge delegerede til LOF’s landsorganisations årsmøder.
 7. At deltage i valg af landsstyrelsesmedlem via afdelingsfællesskabet.
 8. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse.
 9. At træffe beslutning om øvrige tiltag, der sikrer LOF´s virke, udvikling og fremgang på såvel lokalt som nationalt plan.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens deltagelse i afdelingsfælleskab

§9

Daglig ledelse                  

Afdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.

Lederen skal drage omsorg for, at afdelingens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være formand eller økonomiansvarlig for afdelingen.

§10

Økonomi     

Lokalafdelingens indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer i øvrigt.

Stk. 2. Lokalafdelingen betaler årligt et kontingent til LOF’s landsorganisation.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4. Formuen skal være indestående på en konto i et af bestyrelsen godkendt pengeinstitut.

Stk. 5. Det på årsmødet valgte statsautoriserede/registrerede revisionsfirma efter § 4, stk. 5, punkt 6, b2., foretager revision af lokalafdelingens årsregnskab.

Stk. 6. Lokalafdelingen tegnes af formand og skoleleder i forening. Er en af disse eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen.

§11

Repræsentation               

Lokalafdelingens bestyrelse varetager LOF’s interesser over for myndigheder og organisationer inden for afdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i råd, udvalg, nævn m.v.

§12

Opløsning   

I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOF’s landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.

Stk. 2. LOF Nordvestsjælland kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

§13

Ændring af vedtægterne

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF’s landsstyrelse, såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.