LOF Midtjyllands vedtægter

§ 1
Navn
LOF Midtjylland

§ 2
Hjemsted
LOF Midtjylland har hjemsted i Favrskov, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner

§ 3
Formål
LOF Midtjylland har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter:
- der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
- der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
- der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.
Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

§ 4
LOF Midtjyllands årsmøde
Årsmødet er LOF Midtjyllands højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april. Til årsmødet
indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i de fire kommuner.
Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås én over
halvdelen af de afgivne stemmer.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest
7 dage før dette.
Stk. 4. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Beretninger:
a. Formandens beretning.
b. Skolelederens beretning.
4. Godkendelse af revideret årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
b. Statsautoriseret/registreret revisionsfirma.
7. Eventuelt.

§ 5
Ekstraordinært årsmøde
Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer
kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.
Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat.
Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller
Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet valg af
bestyrelse på dagsordenen.

§ 6
LOF Midtjyllands bestyrelse
LOF Midtjylland ledes af en bestyrelse på min. 5 medlemmer, hvoraf mindst flertallet vælges blandt
medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom, og som består af:
a. De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand,
økonomiansvarlig og sekretær.
b. Lederen af den daglige virksomhed deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med ca. halvdelen hvert år.
Det skal så vidt muligt tilstræbes, at der vælges mindst to repræsentanter fra hver af de fire
kommuner.
Årsmødet træffer i øvrigt beslutning om bestyrelsens størrelse, som dog skal være på mindst 5
valgte medlemmer.
Bestyrelsen skal supplere sig med 1 deltagerrepræsentant og kan supplere sig med 1
lærerrepræsentant.
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med særligt sagkyndige og interesserede.
Bestyrelsens formand skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.
Stk. 2. LOF Midtjyllands bestyrelsesafgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed
bortfalder forslaget. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

§ 7
Afdelingsfællesskaber
LOF Midtjylland indgår i det afdelingsfællesskab, der er oprettet i det lokalområde, hvor afdelingen
ligger jf. § 12 i vedtægterne for LOF’ s landsorganisation. LOF Midtjyllands bestyrelse vælger
sammen med de øvrige afdelinger i afdelingsfællesskabet, hvordan de vil organisere sig. Der skal
dog som minimum afholdes to årlige møder
Stk. 2. Afdelingsfællesskabets lokalafdelinger vælger i forening et medlem til LOF’s landsstyrelse.
Afdelinger med mere end 1/6 af landsorganisationens samlede aktivitet, målt i undervisningstimer,
vælger to medlemmer til landsstyrelsen. Stemmeret til valg af medlem til landsstyrelsen har
samtlige lokalbestyrelsesmedlemmer indenfor afdelingsfællesskabet. Valgbare er
bestyrelsesmedlemmer og skoleledere. Afdelingsfællesskaberne vedtager selv procedure for valg
af landsstyrelsesmedlem.

§ 8
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har til opgave:
a. At ansætte og afskedige afdelingens daglige leder.
b. At sikre at den daglige leder ansætter og afskediger afdelingens pædagogiske og
administrative personale efter retningslinjer fra bestyrelsen.
c. At sikre at der udarbejdes et årsregnskab for afdelingen.
d. At vedtage afdelingens budget inden kalenderårets begyndelse.
e. At sikre at der udarbejdes program for afdelingens virksomhed.
f. At vælge delegerede til LOF’s landsorganisations årsmøder.
g. At deltage i valg af landsstyrelsesmedlem via afdelingsfællesskabet.

h. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom samt lånoptagelse.
i. at træffe beslutning om øvrige tiltag, der sikrer LOF’s virke, udvikling og fremgang på såvel lokalt
som nationalt plan.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens deltagelse i afdelingsfællesskab.

§ 9
Daglig ledelse
Afdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.
Lederen skal drage omsorg for, at afdelingens virke i enhver henseende finder sted i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være formand eller økonomiansvarlig for afdelingen.

§ 10
Økonomi
LOF Midtjylland indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven
nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer i øvrigt.
Stk. 2. LOF Midtjylland betaler årligt et kontingent til LOF’s landsorganisation.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4 Formuen skal være indestående på konti i de af bestyrelsen godkendte pengeinstitutter, i de
værdipapirer og investeringsforeninger og hos kapitalforvaltere, der er godkendt af bestyrelsen.
Stk. 5. Det på årsmødet valgte statsautoriseret/registreret revisionsfirma efter § 4, stk. 4, punkt 6,
b.2, foretager revision af afdelingens årsregnskab.
Stk. 6. LOF Midtjylland tegnes af formand og skoleleder i forening. Er én af disse eller begge
forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen.

§ 11
Repræsentation
LOF Midtjyllands bestyrelse varetager LOF’s interesser over for myndigheder og organisationer
inden for afdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter
repræsenteret i råd, udvalg, nævn m.v.

§ 12
Opløsning
I tilfælde af LOF Midtjyllands opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOF’s
landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.
Stk. 2. LOF Midtjylland kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et
ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. De to
årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

§ 13
Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF’s landsstyrelse, såfremt de afviger fra
de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.
Således vedtaget på årsmødet i Viborg den 14. april 2021