LOF Midtjylland

Vedtægter

1.    Foreningens navn

LOF Midtjylland   (LOF = Liberalt Oplysnings Forbund)

2.    Foreningens hjemsted

LOF Midtjylland er hjemmehørende i følgende kommuner:

 • Viborg Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Randers Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Horsens Kommune
 • Odder Kommune

LOF Midtjylland er organiseret med lokale aktivitetsgrupper i hver af de kommuner, som LOF Midtjylland er hjemmehørende i.

3.    Formål

LOF Midtjylland arbejder ud fra en liberal grundholdning,

- der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
- der giver viden og indsigt, der kan sætte deltagerne i stand til at tage ansvar  for eget liv.
- der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

LOF Midtjylland formidler folkeoplysning, undervisning og aktiviteter med det formål at øge det enkelte menneskes livskvalitet, oplysning og viden samt fællesskab (Livskvalitet, Oplysning, Fællesskab)

Målet er at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

LOF Midtjylland har til formål at etablere folkeoplysning, undervisning og aktiviteter efter gældende lovgivning. Desuden lægges der vægt på at gennemføre indtægtsdækket virksomhed og kulturelle aktiviteter.

LOF Midtjylland kan indgå samarbejde med private organisationer eller offentlige myndigheder om forskellige projekter og aktiviteter.

Aktiviteter, der afvikles med støtte fra folkeoplysningen, er åben for alle.

 

4.    Lokalafdelingen LOF Midtjyllands ordinære årsmøde

a. Årsmødet er LOF Midtjyllands højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april.

b. Til årsmødet indkaldes Venstres- og Venstres Ungdoms medlemmer i de hjemmehørende kommuner. Det er kun medlemmer af Venstre, Venstres Ungdom samt bestyrelsesmed-lemmer, der har stemmeret på årsmødet.

c. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

d. Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

e. Personvalg foregår skriftligt, hvis blot én ønsker dette.

f. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.

g. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:

 • Valg af stemmetællere.
 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Skolelederens beretning.
 • Godkendelse af revideret årsregnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af formand (skal være medlem af Venstre eller VU) på valg i lige år
 • Valg af bestyrelsen:

3 bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, fx markedsføring, økonomi, jura og netværk. Det kræver medlemskab af Venstre eller Venstre Ungdom for at stille op til valg som bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer.
Mindst halvdelen af medlemmerne i LOF Midtjyllands bestyrelse skal være medlem af Venstre.

 • Udpeget til bestyrelsen:
  Aktivitetsgruppelederne for de enkelte aktivitetsgrupper i de respektive kommuner, hvor LOF Midtjylland er hjemhørende, er automatisk udpeget som bestyrelsesmedlem til LOF Midtjyllands bestyrelse (se punkt 6).
 • Af de 3 valgte bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer og medlem af Venstre eller Venstres Ungdom vælges:
  Næstformand - på valg ulige år.
  Den 2. valgte person - på valg lige år.
  Den 3. valgte person – på valg i ulige år
 • Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

 

5.    Ekstraordinært årsmøde

a. Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.

b. Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel.

c. Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

6.    Aktivitetsgrupper

a. Til aktivitetsgrupperne udpeges der i de enkelte kommuner ildsjæle, gerne 3-5 ildsjæle pr. aktivitetsgruppe/kommune.

b. Hver aktivitetsgruppe vælger en aktivitetsgruppeleder, der udpeges for to år ad gangen. Det bør tilstræbes, at aktivitetsgruppelederen er medlem af Venstre eller Venstre Ungdom.

c. Den enkelte aktivitetsgruppeleder er LOF Midtjyllands repræsentant til den respektive kommunes fritidsråd/-udvalg m.m.

d. Bestyrelsen udarbejder rammer for aktivitetsgruppernes arbejdsopgaver og ansvar.

e. Aktivitetsgruppen afholder minimum 2 møder om året, og rigtig gerne flere.

7.    Afstemning

a. LOF Midtjyllands bestyrelsesafgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

8.    Afdelingsfællesskab

a. LOF Midtjylland indgår i det afdelingsfælleskab, der er oprettet i det lokalområde, hvor afdelingen ligger i h.t. vedtægterne for LOF`s landsorganisation.

b. LOF Midtjyllands bestyrelse vælger sammen med de øvrige medlemmer i afdelingsfællesskabet, hvordan de vil organisere sig. Der skal dog som minimum afholdes to årlige møder.

c. Afdelingsfællesskabets lokalafdelinger vælger i forening et medlem til LOF´s landsstyrelse. Afdelinger med mere en 1/6 af landsorganisationens samlede aktivitet, målt i undervisningstimer, vælger to medlemmer til landsstyrelsen. Stemmeret til valg af medlem til landsstyrelsen har samtlige lokalbestyrelsesmedlemmer indenfor afdelingsselskabet. Valgbare er bestyrelsesmedlemmer og skoleledere. Afdelingsfællesskaberne vedtager selv procedure for valg af landstyrelsesmedlem.

 

9.    Bestyrelsens overordnede opgaver

a. At udarbejde mission og vision for LOF Midtjylland.

b. At udarbejde forretnings- og handleplan for LOF Midtjylland.

c. At ansætte og afskedige LOF Midtjyllands daglige leder - skolelederen.

d. At sikre eksistensen af og virket for aktivitetsgrupperne i de enkelte kommuner, herunder udarbejde rammer for aktivitetsgruppernes arbejdsopgaver og ansvar.

e. At sikre, at skolelederen ansætter og afskediger afdelingens pædagogiske og administrative personale efter retningslinjer fra bestyrelsen.

f. At sikre, at der for LOF Midtjylland udarbejdes regnskab/årsrapport af statsautoriseret revisor/registreret revisor.

g. At vedtage LOF Midtjyllands budget inden kalenderårets begyndelse.

h. At sikre at der udarbejdes undervisnings- og aktivitetsprogram for LOF Midtjylland.

i. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom samt optagelse af lån.

j. At træffe beslutning om, at den formue, der ikke skal anvendes i den daglige drift, anbringes i værdipapirer, investeringsforeninger eller hos kapitalforvaltere.

k. Bestyrelsen skal suppleres med en deltagerrepræsentant og evt. en lærerrepræsentant.

l. At nedsætte ad hoc-grupper efter behov til særlige opgaver.

m. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens deltagelse i afdelingsfælleskab.

n. At vælge delegerede til LOF’s landsorganisations årsmøde.

o. At træffe beslutning om øvrige tiltag, der sikrer LOF´s virke, udvikling og fremgang på såvel lokalt som nationalt plan.

 

10. Daglig ledelse – skolelederen

a. Skolelederen for LOF Midtjylland varetager den daglige ledelse af folkeoplysning, undervisning og aktiviteter.

b. Skolelederen skal drage omsorg for, at LOF Midtjyllands virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

c. Skolelederen kan ikke vælges til bestyrelsesposter i LOF Midtjylland.

d. Skolelederen deltager i LOF Midtjyllands bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

 

11. Økonomi

a. LOF Midtjyllands indtægter fremskaffes ved drift og udvikling af overenskomster indenfor FVU (forberedende voksenundervisning), OBU (ordblindeundervisning) og specialundervisning i de respektive kommuner LOF Midtjylland er repræsenteret i og gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og aktiviteter.

b. LOF Midtjyllands betaler årligt et kontingent til LOF’s landsorganisation.

c. Regnskabsåret er kalenderåret.

d. Formuen skal være indestående på konti i de af bestyrelsen godkendte pengeinstitutter, i værdipapirer, investeringsforeninger eller hos kapitalforvaltere, der er godkendt af bestyrelsen.

e. Den på årsmødet valgte statsautoriserede revisor eller registreret revisor sikrer revision af afdelingens årsregnskab.

f. Afdelingen tegnes af formand og skoleleder i forening. Er en af disse eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden og/eller et medlem af bestyrelsen.

 

12. Repræsentation

a. LOF Midtjyllands bestyrelse varetager LOF’s interesser over for myndigheder og organisationer inden for afdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i råd, udvalg, nævn m.v.

 

13. Opløsning

a. I tilfælde af LOF Midtjyllands opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOF’s landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.

b. LOF Midtjylland kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

 

14. Ændring af vedtægterne

a. Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer.

b. Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF’s forretningsudvalg eller landsstyrelse, såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.

Vedtaget på årsmøde d. 31. maj 2022