LOFs vedtægter

LOF Trekantsområdet

 

 • 1

 

Navn    

LOF Trekantsområdet (hjemmehørende i Vejle, Fredericia og Hedensted kommuner).

 

 • 2

 

Formål               

LOF Trekantsområdet til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter:

     -    der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.

     -    der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.

     -    der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

 

 • 3

 

Lokalafdelingens årsmøde          

Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april. Til årsmødet indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i kommunen. Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Årsmødet beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være for­manden i hænde senest 7 dage før dette.

 

Stk. 4. Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:

 1. Valg af stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Beretninger:
 4. Formandens beretning.
 5. Skolelederens beretning.
 6. Godkendelse af revideret årsregnskab.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af:
 9. 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer fra Fredericia, 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer fra Vejle og 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer fra Hedensted.

     Enten:

     b.1: 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

     Eller

     b.2: Statsautoriseret/registreret revisionsfirma.     

 1. Eventuelt.

 

 

 

 

 

 • 4

 

Ekstraordinært årsmøde             

Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.

 

Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

 

Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet valg af bestyrelse på dagsordenen.

 

 • 5

 

Lokalafdelingens bestyrelse       

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse, hvoraf mindst flertallet vælges blandt medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom, og som består af:

 1. De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 2. Lederen af den daglige virksomhed deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

Bestyrelsen skal supplere sig med 1 deltagerrepræsentant og kan supplere sig med 1 lærerrepræsentant.

 

Bestyrelsen kan herudover supplere sig med særligt sagkyndige og interesserede.

 

Bestyrelsens formand skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.

 

Stk. 2. Lokalafdelingens bestyrelsesafgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer.

 

 • 6

 

Lokalafdelingen indgår i det afdelingsfællesskab, der er oprettet i det lokalområde, hvor afdelingen ligger jf. § 13 i vedtægterne for LOF’ s landsorganisation. Lokalafdelingens bestyrelse vælger sammen med de øvrige afdelinger i afdelingsfællesskabet, hvordan de vil organisere sig. Der skal dog som minimum afholdes to årlige møder

 

Stk. 2. Afdelingsfællesskabets lokalafdelinger vælger i forening et medlem til LOF’s landsstyrelse. Afdelinger med mere end 1/6 af landsorganisationens samlede aktivitet målt i undervisningstimer vælger to medlemmer til landsstyrelsen. Stemmeret til valg af medlem til landsstyrelsen har samtlige lokalbestyrelsesmedlemmer indenfor afdelingsfællesskabet. Valgbare er bestyrelsesmedlemmer og skoleledere. Afdelingsfællesskaberne vedtager selv procedure for valg af LS medlem.

 

 • 7

 

Bestyrelsens opgaver    

Bestyrelsen har til opgave:

 1. At ansætte og afskedige afdelingens daglige leder.
 2. At sikre at den daglige leder ansætter og afskediger afdelingens pædagogiske og administrative personale efter retningslinjer fra bestyrelsen.
 3. At sikre at der udarbejdes et årsregnskab for lokalafdelingen
 4. At vedtage lokalafdelingens budget inden kalenderårets begyndelse
 5. At sikre at der udarbejdes program for afdelingens virksomhed
 6. At vælge delegerede til LOF’s landsorganisation’s årsmøder
 7. At deltage i valg af LS medlem via afdelingsfællesskabet
 8. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom samt låneoptagelse.
 9. at træffe beslutning om øvrige tiltag, der sikrer LOF’s virke, udvikling og fremgang på såvel lokalt som nationalt plan

 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens deltagelse i afdelingsfællesskab.

 

 • 8

 

Daglig ledelse   

Afdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.

 

Lederen skal drage omsorg for, at afdelingens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være formand eller kasserer for afdelingen.

 

 • 9

 

Økonomi            

Lokalafdelingens indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer i øvrigt.

 

Stk. 2. Lokalafdelingen betaler årligt et kontingent til LOF’s landsorganisation.

 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Stk. 4. De på årsmødet valgte revisorer efter § 3, stk. 4, punkt 6, b.1, hvoraf den ene skal være kritisk revisor, foretager revision af lokalafdelingens årsregnskab. Den ene af de 2 valgte revisorer kan være et statsautoriseret/registreret revisionsfirma.

 

Stk. 5. Er der på årsmødet valgt et statsautoriseret/registreret revisionsfirma efter § 3, stk. 4, punkt 6, b.2, foretager dette revision af lokalafdelingens årsregnskab.

 

Stk. 6. Lokalafdelingen tegnes af formand og skoleleder i forening. Er én af disse eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen.

 

 • 10

 

Repræsentation

Lokalafdelingens bestyrelse varetager LOF’s interesser over for myndigheder og organisationer inden for afdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i råd, udvalg, nævn m.v.

 

 • 11

 

Opløsning          

I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOF’s landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.

 

Stk. 2. LOF Trekantsområdet kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

 

 • 12

 

Ændring af vedtægterne

Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF’s landsstyrelse, såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.

 

Således vedtaget på stiftende årsmøde den 01 03 2013