LOF Vestfyns vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
LOF Vestfyn er hjemmehørende i Assens og Middelfart kommuner og omfatter Assens Kommune og Middelfart Kommune.

§ 2 Formål
LOF Vestfyn har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter: 
- der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig. 
- der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv. 
- der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde. 
Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

§ 3 Årsmøde
Årsmødet er LOF Vestfyns højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april. Til årsmødet indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i kommunerne.  Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 1. Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås én over halvdelen af de afgivne stemmer. 
Stk. 2. Stemmeret på årsmødet har medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom samt alle bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødets afholdelse. 
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Stk. 5Dagsorden for årsmøder:
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende: 
1. Valg af stemmetællere. 
2. Valg af dirigent. 
3. Beretninger: 
    a. Formandens beretning. 
    b. Skolelederens beretning. 
4. Godkendelse af revideret regnskab. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af: 
a. 6-9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der skal være mindst én repræsentant for hver kommune.
b. Årsmødet kan bemyndige bestyrelsen til at supplere bestyrelsen, så den til enhver tid opfylder kravet om repræsentation fra hver kommune.
c1. Enten valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
c2. Eller valg af statsautoriseret/registreret revisionsfirma.
7. Eventuelt.

§ 4 Ekstraordinært årsmøde
Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde. Desuden kan 2/5 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt. 
Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat. Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel. 
Et ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte. 
Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet "valg af bestyrelsesmedlemmer"  på dagsordenen.
Afstemningsreglerne på det ekstraordinære årsmøde følger reglerne i §3, stk1.

§ 5 Lokalafdelingens bestyrelse
Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse, hvoraf mindst flertallet vælges blandt medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom. og som består af: 
Stk 2. Efter mødet konstituerer den nyvalgte bestyrelse med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Stk. 3. Bestyrelsen skal supplere sig med 1 deltagerrepræsentant (såfremt en sådan ikke på anden måde er medlem af bestyrelsen)
Stk. 4. Bestyrelsens formand skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.
Stk.5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt detilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har til opgave: 
a. At ansætte og afskedige lokalafdelingens daglige leder. 
b. At ansætte og afskedige foreningens pædagogiske og administrative personale efter indstilling fra lederen. 
c. At udarbejde foreningens regnskab.  
d. At vedtage lokalafdelingens budget inden kalenderårets start. 
e. At udarbejde program for lokalafdelinges virksomhed i samarbejde med foreningens daglige leder. 
f. At vælge delegerede til årsmøderne. Som delegerede kan vælges medlemmer af Venstre og Venstres ungdom.
g. At træffe beslutning om køb og salg af fast ejendom og låneoptagelse. 

§ 7 Daglig ledelse
Lokalafdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.
Lederen skal drage omsorg for, at Lokalafdelingens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gælden lovgivning og bestyrelsens anvisninger.
Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

§ 8 Økonomi m.v.
Stk. 1.  Lokalafdelingens indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i Folkeoplysningsloven  nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer. Desuden kan modtages indtægter i form af sponsorater o.l. såfremt de harmonerer med Lokalafdelingens § 2 og gældende lovgivning og regler.
Stk. 2. Lokalafdelingen betaler årligt et kontingent til LOF’s Landsorganisation.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de under § 3, stk. 6 valgte revisorer.
Stk. 5. Lokalafdelingen tegnes af formand og lederen i forening. Er én af disse forhindret eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen.

§ 9 Repræsentation
Lokalafdelingens bestyrelse varetager LOF’s interesser over for myndigheder og organisationer m.v. inden for Lokalafdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i råd, udvalg, nævn m.v.

§ 10 Opløsning.
Stk. 1. I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOF’s landsorganisation, jfr., dog gælden lovgivning.
Stk. 2.  LOF i Assens og Middelfart kommuner kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde. De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højest 3 måneders mellemrum.

§ 11 Ændring af vedtægterne
Ændring af vedtægterne kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer.
Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF’s landsorganisation, såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtage standardvedtægter.


Således vedtaget på årsmødet, torsdag den 25. juni 2020.