LOF Stevns vedtægter

 

 

 

                                                                                                                            

 • 1

 

Navn

Vedtægter for LOF i Stevns Kommune.

 

 • 2
Formål

LOF i Stevns kommune har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning og aktiviteter:

 • der bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
 • der giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
 • der formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

 

 • 3

Lokalafdelingens årsmøde

Stk. 1:  Årsmødet er lokalafdelingens højeste myndighed og afholdes hvert år inden 1. april. Til årsmødet

             indkaldes Venstres og Venstres Ungdoms medlemmer i kommunen.

             Årsmødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

                     

Afstemningsmetode

Stk. 2:  Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved simpelt flertal forstås èn over halvdelen af de afgivne stemmer.

 

Forslag

Stk. 3:  Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før dette.

 

Dagsorden

Stk. 4:  Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende:

            a: Valg af stemmetællere.

            b: Valg af dirigent.

            c: Formandens beretning.

            d: Skolelederens beretning.

            e: Godkendelse af revideret årsregnskab,

            f:  Indkomne forslag.

            g: Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen med 3 medlemmer på valg hvert år.   

            h: Valg af suppleant for 1 år ad gangen.

            i: Valg af 1 revisor for to år ad gangen.

            j: Valg af 1 revisorsuppleant for et år ad gangen

            k: Eventuelt.

 

 • 4

             Ekstraordinært årsmøde

Stk. 1:  Formanden kan indkalde til ekstraordinært årsmøde.

Stk. 2:  Desuden kan 3 af bestyrelsens medlemmer kræve ekstraordinært årsmøde indkaldt.

Stk. 3:  Et ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 14 dage efter, at krav herom er fremsat.

            Ekstraordinært årsmøde indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Stk. 4:  Ekstraordinært årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte.

Stk. 5:  Hvis bestyrelsens flertal i løbet af foreningsåret ikke længere består af medlemmer af Venstre eller Venstres Ungdom, skal der umiddelbart indkaldes til ekstraordinært årsmøde med punktet valg af bestyrelse på dagsordenen.

                     

 

 • 5
Lokalafdelingens bestyrelse

Stk. 1: Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvoraf mindst flertallet vælges blandt medlemmer af Venstre og Venstres Ungdom, og som består af:

 a: De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer.

     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 b: Lederen af den daglige virksomhed deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 c: Bestyrelsen skal supplere sig med en deltagerrepræsentant og kan supplere sig med 1

     lærerrepræsentant.

 e: Bestyrelsen kan herudover supplere sig med særligt sagkyndige og interesserede.

              f: Bestyrelsens formand skal være medlem af Venstre eller Venstres Ungdom.

 

Afdelingsbestyrelsens afgørelse

Stk. 2:  Lokalafdelingens bestyrelse træffer afgørelser ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget

Ved simpelt flertal forstås èn over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3:  Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver, ligesom der kan nedsættes et forretningsudvalg.

 

 • 6

Bestyrelsen har til opgave:

             a: at ansætte og afskedige afdelingens daglige leder,

             b: at ansætte og afskedige afdelingens pædagogiske og administrative personale efter

                 indstilling fra lederen,

             c: at udarbejde afdelingens regnskab,

             d: at vedtage afdelingens budget inden kalenderårets begyndelse,

             e: at udarbejde program for afdelingens virksomhed i samarbejde med afdelingens daglige leder,                 

             f: at vælge delegerede til landsårsmøderne. Som delegerede kan vælges medlemmer af Venstre og

                 Venstres Ungdom.

             g: at træffe beslutning om køb af fast ejendom samt låneoptagelse.

 

 • 7

Daglig ledelse

Afdelingens leder varetager den daglige ledelse af skolevirksomheden.

Lederen skal drage omsorg for, at afdelingens virke i enhver henseende finder sted i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Afdelingens daglige leder kan ikke samtidig være formand eller kasserer for afdelingen.

 

 • 8

Økonomi

Stk. 1: Lokalafdelingens indtægter fremskaffes gennem deltagerbetaling efter de i folkeoplysningsloven

             nærmere fastsatte regler samt ved afholdelse af kurser og kulturelle arrangementer i øvrigt.

 

Kontingent

Stk. 2:  Lokalafdelingen betaler årligt et kontingent til LOF`s Landsorganisation.

Regnskabsår

Stk. 3:  Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Revision

Stk. 4:  De på årsmødet på skift valgte revisorer, hvoraf den ene skal være kritisk revisor, foretager revision af lokalafdelingens årsregnskab.

Den ene af de 2 valgte revisorer kan været et statsautoriseret/registreret revisionsfirma.

Stk. 5:  Er der på årsmødet valgt et statsautoriseret/registreret revisionsfirma foretager dette revision af lokalafdelingens årsregnskab.

 

Tegningsregler

Stk. 6:  Lokalforeningen tegnes af formand og skoleleder i forening. Er èn af disse eller begge forhindret, erstattes de af enten næstformanden eller et medlem af bestyrelsen

 

 • 9

Repræsentation

Stk. 1:  Lokalafdelingens bestyrelse varetager LOFs interesser over for myndigheder og organisationer inden for afdelingens område og søger gennem indstillinger til valg de liberale synspunkter repræsenteret i råd, udvalg og nævn m.v.

 

 • 10

Opløsning

Stk. 1:  I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilfalder aktiver, materialer og andre værdier LOFs landsorganisation, jf. dog gældende lovgivning.

Stk. 2:  LOF i Stevns kommune kan kun opløses ved tilslutning af mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer på et ordinært årsmøde samt ved simpelt flertal på et efterfølgende ekstraordinært årsmøde.

            De to årsmøder skal afholdes med mindst 1 måneds og højst 3 måneders mellemrum.

 

 • 11

Vedtægter

Stk. 1:  Ændring af vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige på årsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i LOF landsstyrelse såfremt de afviger fra de af landsorganisationen vedtagne standardvedtægter.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Således vedtaget på LOF`s Årsmøde den 15. marts 2010

 

 

 

_________________________   _________________________   _________________________

             Inge Skov Sjølund                                Jørn Farø                              Lone Høgh Sørensen

 

 

_________________________   _________________________   _________________________

                   Anni Hansen                             Lisbeth Føhns                       Ole Green Christensen