Referat fra Årsmøde

Referat ekstraordinært årsmøde LOF Midtjylland den 31. maj 2022

Til stede:

Ebbe Eriksen, Paula Mikkelsen, Anette Dahlberg, Arne Bay, Dorte Lomholt, Ulla Sørensen, Ulla Lynge, Anette Andersen, Tove Rasmussen, Sonja Marie Overgaard, Britta Leth, Henriette Thalund, Anne Mette Navntoft, Lone Dahl Klausen, Lars Kvorning Møller.

Fraværende: Erik Sønderby, Ilka Daniel, Ingrid Bøgevig, Ulla Hammer, Poul Pilgaard

Dagsorden godkendt

  1. Valg af stemmetællere – valgt er: Lone Klausen og Lone Husted
  2. Valg af dirigent: Ebbe Eriksen
  3. Fusion mellem LOF Midtjylland, LOF Djursland og LOF Skanderborg under LOF Midtjylland.
  4. Vedtagelse af vedtægter for det Fusionerede LOF Midtjylland.
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisionsfirma
  8. Eventuelt

Pkt. 1 Valg af stemmetællere:

Valgt er Lone Dahl Klausen og Lone Husted Kristensen

Pkt. 2 Valg af dirigent

Ebbe Eriksen er valgt

Årsmødet er lovligt indkaldt konstaterer dirigenten

Pkt. 3 Fusion mellem LOF Midtjylland, LOF Skanderborg og LOF Djursland

Orientering omkring forestående fusion og drøftelse. Ændringsforslag til vedtægter er modtaget og gennemgås i pkt. 4 – Vedtægterne har været undervejs et stykke tid ligesom ved LOF Kongeå og Kursuscenter ØST. Landssekretariatet har godkendt formalia omkring nye vedtægter.

Lokal repræsentation i bestyrelsen har hidtil været overholdt og skal ske fremadrettet via lokalforankring i lokalgrupperne i de respektive kommuner.

Det er aftalt at LOF Skanderborgs egenkapital ved fussionen overføres til en Skanderborg pulje under LOF Midtjylland med det formål at understøtte og videreføre LOF-aktiviteter i Skanderborg kommune. Af puljen allokeres et beløb til forbedring af lokalet på Vester Mølle.

Afstemning omkring fusionen mellem LOF Midtjylland, LOF Skanderborg og LOF Djursland

1 undlod at stemme

14 stemmer for.

 

Pkt. 4 vedtægter

Ændringsforslag Paragraf 2 for nuværende streges - godkendt

Aktivitet i Odder og Horsens kan iværksættes ud fra LOF Skanderborg. Det kræver ikke nogen vedtægtsændring at starte i Odder og Horsens. Dog kræver det at starte, at der er en lokal aktivitetsgruppe.

Paragraf 3: de 3 første linjer udskiftes – i.h.t. Ebbe’s fremsendte ændringsforslag – forslaget er vedtaget

De forlagte vedtægter vedtages efter ovenstående.

Afstemning: Alle stemmer for.  Enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 5 Valg af formand til det nu fusionerede LOF Midtjylland

Lars K. Møller blev enstemmigt valgt

 

Pkt. 6

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til LOF Midtjylland:

Paula Mikkelsen, Anne Mette Navntoft og Erik Sønderby

De 3 valgte sidder for 1 år ad gangen – denne gang

Bestyrelsen konstituerer sig i kommende periode.

Medlemmer til aktivitetsgrupperne til LOF bestyrelse vælges efterflg.

Aktivitetsgrupper:

Djursland: Ilka Daniel

Favrskov: Arne Bay

Viborg: Britta Leth

Silkeborg: Sonja Marie Overgaard

Randers: Ulla Hammer

Skanderborg: Anette Andersen

PKT 7 Valg af revisor               

Revisionsfirma: Ry og Hammel Revision foreslåes og genvælges

Pkt. 8 evt.

Ingen forslag

Årsmødet afsluttes og tak for god ro og orden.